Möte                                      Datum                                   Plats
KFR                                                                                        Sessionsalen
Årsmöte HSO                                                                   Hamnkrogen
Styrelsen                                                                             Kabyssen

https://www.ivo.se/for-privatpersoner/nytt-klagomalssystem-infors-nasta-ar/

Kära medlemsföreningar i HSO-Höganäs.


Då HSO-Höganäs hade sitt Årsmöte informerade Rolf Hansson ( v.ordf) om att medlemsföreningarna hade möjlighet att intervjuas i Höganäs Närradio och berätta om sin förening och verksamhet .
Alla medlemsföreningarna har nu möjlighet att spelas in och intervjuas om sin förening och verksamhet. Det kommer att sändas på måndagar kl. 09.00 och fredagar kl. 16.30 på radiofrekvens 104,9.
Rolf Hansson fru Lena Hansson kommer att hålla i intervjuerna och kommer att kontakta er för att boka tid för inspelning. Hon kommer att ta kontakt med er i bokstavsordning (alltså börja från A ,t ex Astma allergi o s v).
Ordförande i HSO-Höganäs Ing-Marie Nyman samt Tillgänglighetssamordnaren Anna Pihlqvist har redan intervjuats och spelats in.
Inspelningarna kommer att göras i Höganäs Närradios lokal som ligger på andra våningen på Räddningstjänsten (Brandkårens) lokal som ligger på Bruksgatan 38 i Höganäs. Ingång sker genom Räddningstjänstens huvudentré.
Det är viktigt att sprida informationen att våra föreningar finns och vad det innebär att ha en funktionsvariation. Hoppas att så många medlemsföreningar som möjligt tar chansen och gör detta.
HSO-Höganäs står för kostnaden för sändningarna i Höganäs Närradio.


Hjärtligt Välkomna!
Med Vänliga Hälsningar
från oss i HSO-Höganäs styrelse
Genom
Ing-Marie Nyman ( ordf)

Protokoll fört vid förmöte inför KFR 2022-01-31 18.30 – 20-00.
Plats: Kabyssen, Kullagymnasiet Höganäs
Närvarande:
Ing-Marie Nyman, ordförande, HSO Höganäs, Reumatikerföreningen,
Bengt Silfverstrand, DHR Höganäsavdelning, Leif Andersson, Personskadeförbundet RTP, Alf Wallin, Strokeföreningen Öresund,
Ann-Kristin Nilsson, Astma- och allergiföreningen, Rolf Hansson, RSMH Höganäs, Hans Ohlin, Synskadades förening Höganäs.

§ 1 Mötets öppnande
Ordf. Inge-Marie Nyman hälsade välkommen och öppnade mötet.
§ 2 Val av mötessekreterare
Till att föra dagens protokoll valdes Bengt Silfverstrand.
§ 3 Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.
§ 4 Val av justerare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
Till protokolljusterare valdes Alf Wallin.
§ 5 Inkomna nya ärendeförslag till KFR
DHR, RTP och Strokeföreningen har i skrivelse anmält uppföljnings- och nya ärenden till behandling på KFR-mötet 2022-02-21 enligt bilaga 1.
Ing-Marie Nyman föreslog att vi åter ska lyfta fram frågan om planering av ett allaktivitetshus som en mötes- och samlingsplats för kommunens ideella föreningsliv.
Hans Olin föreslog att personer med helblindhet generellt ska beviljas färdtjänst.

§ 6 Beslut om nya ärendeförslag att ta vidare till KFR
Förmötet ställde sig enhälligt bakom att anmäla samtliga föreslagna ärenden till behandling på KFR-mötet 2022-02-21.

§ 7 Val av 4 adjungerade ledamöter till nästa KFR-möte
Mötet beslutade att adjungera Leif Andersson och Alf Wallin till KFR-mötet 2022-02-21. Uppdrogs samtidigt åt HSO:s styrelse att utse övriga 2 adjungerade ledamöter till KFR.

§ 8 Övrigt
Ing-Marie Nyman föredrog information från tillgänglighetssamordnaren angående planerade föredragningar vid nästkommande KFR-möte. Det handlar om bostadsförsörjningsprogram, färdtjänst och översyn av linjesträckningen för linje 201 (Flexlinjen). Se vidare bilaga 2.
Diskussionen om flexlinjens sträckning utmynnade i följande synpunkter som förmötet ställde sig bakom:
Nuvarande målpunkter bör behållas. Det är viktigt att tillgängligheten till köpcentra (ICA Kvantum och City Gross), vårdinrättningar och Sportcentrat beaktas. Andra viktiga målpunkter bör vara outletområdet, nya bostadsområden som Tornlyckan, Sjöcrona samt LSS-boendet vid Smältaregatan. Linjen bör också utsträckas till korttidsboendet i Väsby. Förmötet anser också att flexlinjen ska kunna frekventeras under helger.

Leif Andersson konstaterade att på sträckan Triangelplatsen-Gruvtorget saknas helt HCP-platser. Förmötet beslutade att frågan tas upp på KFR-mötet 2022-02-21.

Alf Wallin föreslog att av kommunfullmäktige antagen Arbetsordning för kommunala funktionshinderrådet ska tillställas funktionshinderföreningarna tillsammans med protokollet. (Bil. 3). Mötet beslutade enligt förslaget.

§ 9 Avslutning
Ordf. Ing-Marie Nyman tackade för engagemang och synpunkter och avslutade mötet.

Vid protokollet Justeras

Bengt Silfverstrand Ing-Marie Nyman Alf Wallin