STADGAR FÖR HSO-HÖGANÄS
 
§ 1 Organisation
Handikapporganisationernas samarbetsorganisation i Höganäs, förkortat HSO-Höganäs, är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation.
 
§ 2 Syfte
HSO-Höganäs uppdrag är att samordna och driva gemensamma handikappolitiska frågor.
HSO-Höganäs skall arbeta för en samhällsutveckling som ger människor med funktionsnedsättning full delaktighet och jämlikhet på alla samhällsområden.
Med funktionsnedsättning menas att man på grund av nedsatt fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga möter svårigheter i sitt dagliga liv.
 
§ 3 Uppgifter
HSO-Höganäs uppgifter är:
att arbeta för ett samhälle där en funktionsnedsättning eller en kronisk sjukdom inte behöver  
      vara ett hinder för att leva ett bra liv
att främja samarbete och samordning inom handikapprörelsen i första hand i Höganäs och
     bedriva handikappolitiskt arbete
att verka för att medlemsorganisationernas och dess medlemmars intressen i gemensamma
      och övergripande frågor tillvaratas
att verka för samarbete med samhällsorgan, organisationer, folkrörelser och andra för att
      främja verksamheter som gagnar funktionsnedsatta personers intressen
att underlätta och stödja medlemsorganisationernas och dess medlemmars arbete genom
     utrednings-, utbildnings-, informations- och kontaktverksamhet samt handikappolitiska
      åtgärder
att främja sina mål och funktionsnedsatta personers intressen, ingå som medlem i, eller
        teckna samarbetsavtal med såväl lokala som nationella sammanslutningar och       
        organisationer.
 
§ 4 Kommunala Funktionshinderrådet. (KFR)
HSO-Höganäs styrelse utser ordinarie ledamöter och ersättare till KFR för en mandatperiod på fyra år, efter förslag från medlemsföreningarna. Varje förening får representeras med högst en person. Nomineringarna ska vara inlämnade före augusti månad det år det är val till kommunfullmäktige.
Handikappombuden ingår utöver ovanstående i KFR.
Förmöte
Förmöte hålls 3 veckor före Kommunala Funktionshinderrådets möte.
Samtliga medlemsorganisationer har rätt att närvara med 2 representanter vid funktionshinderrådets förmöten. Ärenden som föreslås för behandling, lämnas in 2 veckor före förmötet.
Handikappombuden sammanfattar ärenden och leder förmötet samt överlämnar ärendelistan till KFR:s
ordförande.
 
§ 5 Medlemskap
1. Villkor för medlemskap.
Medlemskap beviljas medlemsorganisationer vars ändamål står i överensstämmelse med dessa stadgar och uppfyller följande villkor:
Medlemsorganisation:
Skall ha verksamhet eller medlemmar boende i Höganäs.
Skall huvudsakligen bestå av personer med funktionsnedsättning, anhöriga eller närstående till personer med funktionsnedsättning.
Skall vara representativ för den grupp personer med funktionsnedsättning som den företräder.
Skall vara demokratiskt uppbyggd.
Skall vara partipolitiskt och religiöst obunden.
Skall bygga på enskilda personers medlemskap med tillträde för alla som uppfyller medlemsorganisationens stadgar.
 
2. Organisationsförpliktelser.
Medlemsorganisation som söker medlemskap skall redovisa stadgar, verksamhetsberättelse för närmast föregående år och verksamhetsplan för kommande år samt protokollsutdrag från årsmöte där beslut om ansökan om medlemskap i HSO-Höganäs fattats.
 
3. Beviljande av medlemskap
HSO-Höganäs styrelse beslutar om medlemskap.
 
4. Medlemsavgifter
Ansluten medlemsorganisation erlägger avgift till HSO-Höganäs i enlighet med årsmötets beslut.
Avgiften ska vara erlagd senast den 31 mars.
§ 6 Organisation
HSO-Höganäs beslutande organ är:
årsmötet
styrelsen
 
§ 7 Årsmöte
Årsmötet sammanträder under mars månad på ordförandens kallelse.
Utlysande av årsmötet skall vara organisationerna tillhanda en månad före årsmötet.
Handlingar som ska behandlas på årsmötet ska vara tillgängliga 2 veckor före årsmötet.
 
Extra årsmöte
Ordföranden kallar till extra årsmöte om styrelsen finner att så erfordras, eller om 1/3 av medlemsorganisationerna gemensamt begär detta.
Extra årsmöte handlägger endast det eller de ärenden som föranleder mötet.
Utlysande av extra årsmöte skall ske minst 4 veckor i förväg.
 
Årsmötesrepresentation
Till årsmötet har varje medlemsorganisation rätt att utse 1 ombud samt högst två ersättare.
Ersättare har närvarorätt men ej rösträtt.
Ombud till årsmötet skall vara anmälda tre veckor före årsmötet.
HSO-Höganäs styrelseledamöter kan inte väljas som ombud. Ersättare i styrelsen äger rösträtt.
 
Valberedning
Valberedningen väljs av årsmötet.
Valberedningen består av minst 3 personer sammansatta från olika medlemsorganisationer.
En av dessa utses till sammankallande.
 
Dagordning årsmöte
Årsmötets dagordning skall uppta följande:
1.                                      Mötet öppnas
2.                                      Frågan om kallelse skett i behörig ordning
3.                                      Godkännande av röstlängd samt presentation
4.                                      Val av årsmötesfunktionärer
a) mötesordförande
                            b) mötessekreterare
                            c) två justerare
                            d) två rösträknare
5.                                      Fastställande av dagordning
       6.                  Behandling av verksamhetsberättelse
       7.                  Behandling av ekonomisk berättelse
       8.                    Behandling av revisorernas berättelse
       9.                  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
     10.                  Val av styrelseordförande för 1 år
     11.                  Val av ordinarie styrelseledamöter för 2 år
     12.                  Val av ersättare för 1 år
     13.                  Val av revisorer för 1 år
     14.                  Val av revisorsersättare för 1 år
     15.                  Val av valberedning
     16.                  Beslut med anledning av motioner
     17.                  Beslut med anledning av styrelsens förslag.
     18.                  Beslut om medlemsavgift
     19.                  Beslut om verksamhetsplan
     20.                  Beslut om ekonomisk plan för kommande verksamhetsår
     21.                    Beslut om kostnadsersättningar
     22.                  Mötet avslutas                                                                                
 
Röstning och votering
Vid röstning och votering på årsmötet äger varje ombud en röst.
 
Beslutsordning
Vid alla beslut gäller enkel majoritet. Undantag är beslut om stadgeändring då 2/3 majoritet erfordras.
Vid lika röstetal avgörs beslut eller val genom lottning. Röstning och val ska ske slutet om någon så begär.
 
Motioner
Medlemsorganisationer äger rätt att inkomma med motioner till årsmötet och kongressen (vart 4:e år).
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 6 veckor före årsmötet.
 
 
§ 8 Styrelsens arbete
Vid val till styrelsen skall i första hand de nominerades kunskap i och intresse för handikappolitiskt arbete beaktas. För att vara valbar skall nominerad vara bosatt i Höganäs.
Ledamot i HSO-Höganäs styrelse representerar ej sin grundförening, utan den samlade handikapprörelsen. Styrelsen kan adjungera person/er till styrelsen och arbetsutskott.
 
Styrelsens ansvar
Styrelsen är HSO-Höganäs verkställande organ.
Styrelsen ansvarar för:
att verksamheten bedrivs efter av årsmötet antagna planer och program
att handikappombuden arbetar enligt styrelsens önskemål i samråd med handikappombudens arbetsgivare
att det utses externa/interna representanter för representation
att det utses erforderliga arbetsgrupper som bereder motioner och förslag inför årsmöte och kongress
att eventuella delegationsordningar tas fram
 
Arbetsgrupper
Styrelsen kan utse arbetsgrupper för att bereda, ge råd och handlägga enskilda frågor.
Styrelsen ger arbetsgrupperna direktiv och arbetsgrupperna redovisar sitt arbete för styrelsen.
 
Styrelsens sammansättning
Styrelsen ska bestå av minst 7 ordinarie ledamöter och minst 3 ersättare, jämnt fördelade mellan medlemsorganisationerna.
Ordförande väljs på 1 år.
3 ledamöter väljs på 2 år, år 1. 3 ledamöter, däribland kassören väljs på 2 år, år 2.
Ersättare väljs på 1 år.
Ersättarna har närvaro- förslags- och yttranderätt.
Ersättare inträder i den ordning de är valda.
 
Revisor och revisorsersättare
Revisor och revisorsersättare väljs på 1 år.
 
Konstituering av styrelsen
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och eventuella övriga funktionärer
samt ett arbetsutskott på minst 3 personer.
Styrelsen utser firmatecknare.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av dess ledamöter är närvarande.
 
Antal sammanträden
Styrelsen ska ha minst 5 sammanträden per år.
Styrelsens ordförande är sammankallande.
 
§ 9. Verksamhetsår
HSO-Höganäs verksamhetsår är kalenderår.
 
§ 10 Stadgar
Ändring av stadgar sker genom beslut av årsmötet med 2/3 majoritet.
 
 
§ 11 Uteslutning och utträde
Medlemsorganisation som bryter mot stadgar, skadar HSO-Höganäs syfte eller mål eller ej uppfyller sina åtaganden gentemot HSO-Höganäs kan uteslutas.
Uteslutning föreslås av styrelsen till årsmötet som fattar beslut om detta.
Styrelsen skall informera om eventuell uteslutning av medlemsorganisation.
Medlemsorganisation som önskar utträde ur HSO-Höganäs, anmäler detta skriftligen genom utdrag ur
organisationens, årsmötesprotokoll.
HSO-Höganäs beviljar utträde vid utgången av kalenderåret.
 
§ 12 Upplösning
HSO-Höganäs kan upplösas efter beslut på 2 årsmöten varav det ena kan vara ett extra årsmöte.
Mellan de båda årsmötena skall minst 6 månader förflyta.
Eventuella tillgångar skall efter årsmötesbeslut tillfalla anslutna handikapporganisationer i Höganäs.
 
 
Antagna årsmötet 20160316     ( På förslag 20150311  )