PO Fråga i Kommunfullmäktige.

Personligt ombud arbetar på uppdrag av den enskilde. Det övergripande syftet med insatsen är att stödja personen i dennes individuella återhämtning, återtagande av kontroll och egenmakt samt återskapande av en fungerande vardag. Insatsen bygger på den enskilde personens önskemål och behov och omfattar stöd, rådgivning, problemlösning, rättighetsbevakning, vägledning till eller samordning av vård- och stödinsatser.
att bistå den enskilde klienten så att hon/han bemöts med respekt, får insatser efter behov och att insatserna samordnas samt
att kartlägga och skapa underlag för att åtgärda de brister i de offentliga systemen som gör att klientens behov inte blir tillgodosedda.

Kan Socialverksamheten i kommunen uppfylla detta??

Kommunens lösning på Personligt Ombud!
Välkommen att höra av dig via telefonnummer 073-435 75 68, måndagar klockan 10.00-12.00 och torsdagar klockan 13.00-16.00.
Stödteamet 
Stödteamet ger psykosocialt stöd till människor som har psykiska funktionshinder. Många av klienterna kommer hit antingen på eget initiativ eller genom hänvisning frånprofessionella, till exempel från socialförvaltningen i Höganäs, primärvården eller psykiatrin.
Stödteamet arbetar med
uppsökande verksamhet, när problem för människor med psykisk ohälsa eller psykiskt funktionshinder blir aktualiserade
stödsamtal
motiveringssamtal
boendestöd och hjälp att komma igång i dagliga aktiviteter
stöd för att komma igång med meningsfulla aktiviteter och delta i social gemenskap
handledning till exempelvis hemvården
samarbete med brukarorganisationer
anhörigstöd.
Stödteamet består av
psykiatrisjuksköterska/psykiatrisamordnare
psykiatriskötare
socionom
behandlingspedagog.


Stöd och vägledning till personer med psykisk funktionsnedsättning
Höganäs kommun har valt att inte ha Personligt ombud utan erbjuder istället tjänsten stöd och vägledning till personer med psykiska funktionsnedsättningar. Personer över 18 år med omfattande psykisk funktionsnedsättning som medför stora hinder för ett fungerande vardagsliv har möjlighet att beställa tjänsten ” stöd och vägledning” i Höganäs kommun.
Vägledaren ger stöd/vägledning och rådgivning till de personer som har komplexa behov av vård stöd och service och som själva har svårt att ta kontakt eller hitta rätt stöd i samhället.
Vägledaren arbetar på den enskildes uppdrag.
Stöd/hjälp med att etablera kontakt med myndigheter/vårdkontakter.
Stödjer den enskilde att få sin rätt enligt gällande lagar.
Vägleda/stödja den enskildes behov av meningsfull vardag.
Tjänsten är frivillig och kostnadsfri.
Ingen dokumentation för

Välkommen att höra av dig via telefonnummer 073-435 75 68, måndagar klockan 10.00-12.00 och torsdagar klockan 13.00-16.00.
Träffpunkten
Träffpunkten är en verksamhet som erbjuder meningsfull sysselsättning och social gemenskap till människor med psykiska funktionshinder och/eller psykosociala problem.
I den öppna verksamheten på träffpunkten kan du delta helt på dina egna villkor och den bygger helt och hållet på frivillighet. Du kan om du vill, hjälpa till i köket, snickra, lära dig data, sy, spela spel, följa med på utflykter och liknande. Men det är också tillåtet att "bara vara".
På träffpunkten kan du även inleda en förarbetsträning som sedan ska övergå till en mer arbetsrehabiliterande åtgärd på annat håll. Här är samverkan med andra myndigheter som Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och socialförvaltningen en förutsättning.
Tillsammans med din handläggare och träffpunkten gör du upp en individuell handlingsplan för din arbetsrehabilitering. 

PERSONLIGT OMBUD (2016-04-11)

En enig socialnämnd beslutade 16/10 2017 att inte ändra sitt beslut att inte köpa in tjänsten Personligt ombud i Höganäs. Socialnämnden hänvisade i sitt beslut till den befintliga verksamheten.
Höganäs kommun har sedan 1/12 2017 inrättat tjänsten ”Stöd och vägledning till personer med psykisk funktionsnedsättning” i form av vägledare. Denna tjänst kommer att utvärderas efter ett år.Som stöd för att utvärdera tjänsten vägledare, ska statistik föras över antalet klienter.
 Funktionshinderföreningarna har i tidigare skrivelser påtalat behov av ett fristående personligt ombud och pekat på de direkta feluppfattningar som angetts som motiv för beslut samt tydliggjort vikten av ett oberoende stöd för den enskilde. Det är föreningarnas uppfattning att en vägledare, anställd av Höganäs kommun, inte kan anses vara fristående eller oberoende.
Socialchef Cathrine Eriksson inbjuds till kommande KFR för att informera kring kommunens beslut i frågan.