Vårt Personliga Ombud har blivit uppsagt av Höganäs kommun

För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation inleddes
1995 den så kallade psykiatrireformen. Reformen syftar till att förbättra
livsvillkoren för de psykiskt funktionshindrade i samhället genom ökad delaktighet,
bättre vård och socialt stöd. I förarbetet till den bakomliggande
psykiatripropositionen konstaterades att stödet till personer med psykiska
funktionshinder skulle kunna förbättras genom stöd av personliga ombud,
med ett klart definierat ansvar för att den enskildes behov uppmärksammas
och att insatserna samordnas. Tio försöksverksamheter startade på olika
platser i landet och pågick i tre år. Socialstyrelsen utvärderade verksamheterna
och utvärderingen visade tydliga positiva förändringar för de personer
som kom till verksamheterna.
I maj 2000 beslutade regeringen om statsbidrag till kommunerna för att
inrätta permanenta verksamheter med personligt ombud. Socialstyrelsen har
regeringens uppdrag att samordna detta arbete. En beredningsgrupp har
bland annat definierat ombudens arbetsuppgifter och utformat kriterier för
vilka personer som bör omfattas av insatsen. I beredningsgruppen ingick
representanter från länsstyrelserna, Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet,
Arbetsmarknadsverket, Riksförsäkringsverket, Riksförbundet för
social och mental hälsa (RSMH) och Riks IFS (numera Schizofreniförbundet).
Verksamheterna med personligt ombud har följts upp och utvärderats av
Socialstyrelsen och länsstyrelserna tillsammans. I maj 2005 överlämnades
en rapport till regeringen som visade en positiv utveckling av verksamheterna
med personligt ombud under 2000-2004. Föreliggande rapport redovisar
de samhällsekonomiska effekterna av ombudens arbete. Det empiriska underlaget
är hämtat från verksamheterna i Lund och Kristianstad. Studien har
finansierats av Länsstyrelsen i Skåne län och Socialstyrelsen och genomförts
av ekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog, SEE AB. Socialkonsulent
Kerstin Jonsson, Länsstyrelsen i Skåne Län och utredare Lena
Steinholtz Ekecrantz, Socialstyrelsen, har varit samordnare för studien.
Malmö i januari 2006 Stockholm i januari 2006
Eva Carlström Peter Brusén
Socialdirektör Enhetschef
Länsstyrelsen i Skåne län Socialstyrelsen
Svensk författningssamling
Förordning
om statsbidrag till kommuner som bedriver
verksamhet med personligt ombud för vissa
personer med psykiska funktionsnedsättningar;
utfärdad den 13 juni 2013.
Regeringen föreskriver följande.
Inledande bestämmelser
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till kommuner
som bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa personer med
psykiska funktionsnedsättningar. En kommun svarar inom ramen för socialtjänsten
för verksamheten med personligt ombud.
2 § Verksamheten med personligt ombud riktar sig till personer som är 18
år eller äldre, som har psykiska funktionsnedsättningar och betydande och
väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på olika livsområden.
De enskilda som kan få stöd av personligt ombud ska ha sammansatta och
omfattande behov av vård, stöd och service, rehabilitering och sysselsättning
samt ha behov av långvariga kontakter med socialtjänsten, primärvården och
den specialiserade psykiatrin och andra myndigheter.
3 § Statsbidrag får lämnas för verksamhet med personligt ombud som syftar
till att den enskilde ska
1. ha bättre möjligheter att påverka sin livssituation och vara delaktig i
samhället,
2. ha möjligheter att leva ett mer självständigt liv och få en förbättrad livssituation,
och
3. ges möjligheter att få tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service
på jämlika villkor samt rättshjälp, rådgivning och annat stöd utifrån sina
egna önskemål och behov.
Verksamheten syftar även till att
1. få myndigheter, kommuner och landsting att samverka utifrån den enskildes
önskemål och behov, och
2. ge underlag till åtgärder som kan förebygga brister i fråga om att den enskilde
kan få tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service.

4 § Verksamheten med personligt ombud ska stödja den enskilde för att så
långt det är möjligt uppnå ändamålen i 3 § första stycket. Ett personligt ombud
ska arbeta på den enskildes uppdrag.
SFS 2013:522
Utkom från trycket
den 24 juni 2013
2
SFS 2013:522 5 § Verksamheten med personligt ombud ska bedrivas så att samverkan
mellan berörda huvudmän för vård- och omsorgsinsatser för personer med
psykiska funktionsnedsättningar, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
kommer till stånd utifrån den enskildes behov. Verksamheten bör bedrivas så
att samverkan även omfattar patient-, brukar- och anhörigorganisationer.
För verksamheten ska det finnas en ledningsgrupp med representanter för
kommunen, landstingets primärvård och psykiatri, Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan. Patient-, brukar- och anhörigorganisationer ska erbjudas
att delta i ledningsgruppen.
Förutsättningar för statsbidrag
6 § Statsbidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till en kommun som
bedriver verksamhet med personligt ombud som avses i 2–5 §§.
Allmänt om fördelning av statsbidrag
7 § Socialstyrelsen och länsstyrelserna ansvarar för att fördela statsbidrag
till kommuner.
Ansökan
8 § En kommun ansöker hos länsstyrelsen om statsbidrag för verksamheten
med personligt ombud.
Ansökan ska innehålla
1. uppgift om huruvida verksamheten med personligt ombud enbart avser
verksamhet inom kommunen eller om verksamheten även avser verksamhet i
andra kommuner,
2. uppgift om antalet årsanställningar (heltid) som personligt ombud,
3. uppgift om vilken eller vilka driftsformer som kommunen planerar för
och när kommunen beräknar att verksamheten med personligt ombud kan påbörjas,
4. uppgift om vilka myndigheter och organisationer som ska samverka
kring verksamheten med personligt ombud,
5. en beskrivning av hur kommunen planerar att de personliga ombuden
ska arbeta med målgruppen, hur prioriteringar inom målgruppen kommer att
ske och hur ombudens verksamhet ska planeras och dokumenteras,
6. en beskrivning hur kommunen planerar att stödja personliga ombud i arbetet
i fråga om exempelvis utbildning och handledning, och
7. en beskrivning av hur kommunen planerar att följa upp hur verksamheten
med personligt ombud har utvecklats.
Beslut om bidrag
9 § Länsstyrelsen fattar beslut om och betalar ut statsbidrag till en kommun
enligt 2–6 och 8 §§ denna förordning.
Länsstyrelsen ska hos Socialstyrelsen rekvirera medel motsvarande antalet
ombud i länet efter det att länsstyrelsen har lämnat de uppgifter som framgår
av 12 §.


3
Kommunens redovisning SFS 2013:522
10 § En kommun som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning
ska, senast den 15 januari året efter det att bidraget har beviljats, till länsstyrelsen
lämna en redovisning av hur föregående års bidrag har använts. Redovisningen
ska innehålla uppgifter om
1. antalet tjänster som personligt ombud och vilken utbildning och handledning
de personliga ombuden har fått,
2. vilka grupper och hur många personer som har fått stöd av personliga
ombud och vilka de vanligaste orsakerna är till den enskildes kontakter med
personliga ombud,
3. huruvida det finns bedömningsriktlinjer eller prioriteringsordning hos
kommunen för den enskildes tillgång till personligt ombud,
4. organisation, ledning och samverkan, och
5. uppmärksammade brister i fråga om den enskildes möjligheter att få tillgång
till samhällets utbud av vård, stöd och service.
Länsstyrelsernas och Socialstyrelsens administration
11 § Länsstyrelsen ska bistå Socialstyrelsen i uppgiften att följa upp, stödja
och utveckla verksamheten med personligt ombud samt lämna underlag till
Socialstyrelsens uppföljningar och årliga lägesrapport.
12 § Länsstyrelsen ska årligen senast den 1 mars till Socialstyrelsen lämna
en ekonomisk redovisning av hur föregående års statsbidrag har använts och
redovisa länsstyrelsens insatser som rör verksamheten med personligt ombud
samt en plan för hur verksamheten i länet ska stödjas och utvecklas under
nästkommande år.
13 § Socialstyrelsen ansvarar för att i samverkan med länsstyrelserna och
kommunerna utveckla och stödja verksamheten med personligt ombud.
Socialstyrelsen ska, inom ramen för en beredningsgrupp bestående av företrädare
för de aktörer som berörs av verksamheten, leda och samordna arbetet
med verksamheten med personligt ombud.
Socialstyrelsen ansvarar för att det genomförs introduktionsutbildning av
personliga ombud.
14 § Socialstyrelsen ska årligen senast den 15 maj till regeringen lämna en
lägesrapport om utvecklingen av verksamheten med personligt ombud och en
ekonomisk redovisning för det föregående året.
Återbetalning
15 § En kommun som tagit emot statsbidrag är återbetalningsskyldig, om
1. sådana uppgifter som avses i 10 § inte har lämnats, eller
2. bidraget helt eller delvis inte har använts eller inte har använts för det ändamål
det har lämnats för.
Socialstyrelsen ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget om
kommunen är återbetalningsskyldig enligt första stycket. Om det finns särskilda
skäl för det, får Socialstyrelsen efterge återkrav helt eller delvis.
4
SFS 2013:522
Norstedts